Logo and titles - Glavopoulos C.D. & Associates Inc: Professional Company of Loss Adjusters, Claim Assessors in Greece, Click here to go to our home page - (in Greek and English)

  |  ακολουθήστε μας :    

 
  Κεντρική σελίδα      Για εμάς arrow      Οι υπηρεσίες μας arrow      Χρήσιμα arrow      Επικοινωνιακά arrow      key e-services login      click to visit our pages in English in English  


 
 


Πανελλαδική κάλυψη : δείτε τις πόλεις στην Ελλάδα όπου άμεσα μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε.


flash update 22 Δεκ 2012, Νέα παροχή υπηρεσίας :  new services
click --> Αποτίμηση ζημίας από τραπεζικές συμβάσεις (πχ στεγαστικά σε ελβετικό φράγκο CHF), τεχνικές εκθέσεις καταχρηστικότητας για τραπεζικά προιόντα για αγωγές κατά ΤραπεζώνΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
(επιλέξτε ένα αρχικό γράμμα απο τον παρακάτω πίνακα)

ENGLISH-GREEK DICTIONARY OF INSURANCE AND FINANCIAL TERMS
(choose letter from the table below)

Greek to English Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
English to Greek A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
vocabulary quizzes : English-Greek-English words
Eurodicautom : a very good dictionary of all languages of the European Union


--- Α ---
English Greek
abandonmentεγκατάλειψη
acceptanceαποδοχή
accidentατύχημα
accident at workεργατικό ατύχημα
accident branchκλάδος ατυχημάτων
accident insuranceασφάλιση ατυχήματος
accident preventionπρόληψη ατυχήματος
accident rateδείκτης συχνότητας ατυχημάτων
accidental deathθάνατος από ατύχημα
accommodation lineαποδοχή μη επιθυμητών κινδύνων
accountλογαριασμός
account currentτρεχούμενος λογαριασμός, λογαριασμός όψεως
accountant λογιστής
accrued interestληξιπρόθεσμος τόκος
accumulated interestσυσσωρευμένος τόκος
accumulationσυσσώρευση
acquisition costsδαπάνες πρόσκτησης
act of godπράξη ανώτερης βίας
active stocksενεργητικές μετοχές
actualτρέχουσα τιμή
actual lossπραγματική απώλεια
actual total lossπραγματική ολική απώλεια
actuarial costαναλογιστικό κόστος
actuaryαναλογιστής
added valueπροστιθέμενη αξία
additional conditionsσυμπληρωματικοί όροι
additional insuredπρόσθετος ασφαλιζόμενος
additional premiumεπασφάλιστρο
additional securityσυμπληρωματική εγγύηση
adjacentγειτονικό, όμορο
adjoiningόμορο, συνδεδεμένο
adjustable premiumτροποποιήσιμο ασφάλιστρο
adjusterδιακανονιστής
adjustmentδιακανονισμός, αναπροσαρμογή
adjustment costsέξοδα διακανονισμού ζημιών
administration expensesδιοικητικές δαπάνες
admitted companyεγκεκριμένη εταιρία
advanceπροκαταβολή
adverse selectionδυσμενής επιλογή, αντεπιλογή
advertisingδιαφήμιση
affiliatedσυγγενής
after-hours dealingsπράξεις στο κλείσιμο του χρηματιστηρίου
age limitόριο ηλικίας
agencyπρακτορείο
agency agreementπρακτορειακή συμφωνία-σύμβαση
agentπράκτορας
aggravated riskεπιβαρυμένος κίνδυνος
aggregate limitσυνολικό όριο
agreed valueσυμφωνηθείσα αξία
agreementσυμφωνία, σύμβαση
agricultural insuranceαγροτική ασφάλιση
air transport insuranceασφάλιση εναερίων μεταφορών
aircraft hull insuranceασφάλιση αεροσκαφών
all risks insuranceασφάλιση κατά παντός κινδύνου
allocationκατανομή, επιμερισμός
allotment letterεπιστολή κατανομής
amendmentτροποποίηση, μεταβολή
amicable settlementφιλικός διακανονισμός
amortisation, redemptionαπόσβεση
amountποσό
amount at riskύψος κινδύνου
amount insuredασφαλιζόμενο ποσό
amount of lossποσό ζημιάς
anniversary dateεπέτειος συμβολαίου
annual accountετήσιος λογαριασμός
annual premiumετήσιο ασφάλιστρο
annual statementετήσια έκθεση
annuityετήσια πρόσοδος
anticipated profitαναμενόμενο-προβλεπόμενο κέρδος
anti-selectionαντεπιλογή
applicantαιτών
application formέντυπο αίτησης
application momeyαίτημα υπογραφής
apportionmentαναλογικός επιμερισμός
appraisal of damageεκτίμηση ζημιάς
appreciationεκτίμηση
appropriation accountλογαριασμός διάθεσης
approvalέγκριση
approvedεγκεκριμένο
arbitrageδιαιτησία
arbitrationδιαιτησία
arbitration awardαπόφαση διαιτησίας
arsonεμπρησμός
assessmentεκτίμηση
assetsενεργητικό
assignαναθέτω
assignmentανάθεση εργασίας, αποστολή
associate companyσυνδεδεμένη εταιρία
associate, partnerεταίρος
associationσύλλογος, συσχέτιση
assumeαναλαμβάνω
assumption of portfolioανάληψη χαρτοφυλακίου
at market priceστην τιμή της αγοράς
atomic energyατομική ενέργεια
attachment dateημερομηνία έναρξης του κινδύνου
auditλογιστικός έλεγχος
auditorελεγκτής
authorisationεξουσιοδότηση
authorised capitalονομαστικό κεφάλαιο
authorised depositoriesεξουσιοδοτημένοι θεματοφύλακες
auto branchκλάδος αυτοκινήτων
automationαυτοματισμός
automobile insuranceασφάλιση αυτοκινήτων
averageαβαρία σε πλοίο
averageμέσος όρος
average adjusterδιακανονιστής αβαρίας πλοίου
average clauseαναλογικός όρος
average premiumμέσο ασφάλιστρο
aviation branchκλάδος αεροσκαφών
aviation insuranceαεροπορική ασφάλιση
aviation riskαεροπορικός κίνδυνος

ATTENTION : The present dictionary of insurance and financial terms contains more than 1500 terms and was compiled due to our love for our work as loss adjusters. Since we are not linguists or dictionary compilation professionals, we want to make clear that the present must not be considered complete and thus you should also refer to printed dictionaries as well. If at the present dictionary you see an error or a term that is missing, please notify us at once via our communication form or via e-mail.

   
 

μοιραστείτε το :


ΠΡΟΣΟΧΗ : Παρακαλούμε να έχετε πάντα υπ'όψη σας ότι η ερμηνεία του Νόμου και οι συσχετισμοί σχετικών Αρθρων του Νόμου και της Νομολογίας αποτελούν κατ' έξοχή γνωστικό αντικείμενο Νομικού Συμβούλου / Δικηγόρου.

Θα πρέπει επίσης να έχετε υπ'όψη σας ότι η συνεισφορά ενός εξειδικευμένου Πραγματογνώμονα / Τεχνικού Συμβούλου / Εκτιμητή, είναι πολλές φορές επιτακτική ανάγκη.

Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ
Σύμβουλοι Μηχανικοί, Πραγματογνώμονες, Εκτιμητές

Βασ.Ολγας 223 (δείτε χάρτη), 54646 Θεσσαλονίκη
τηλ : 2310-424363, fax : 2310-424372, κινητό τηλ. 24ωρης επείγουσας επαφής : 6944-781777
Επικοινωνία μαζί μας, εγγραφείτε στο newsletter της εταιρείας μας, e-mail :

Πνευματικά δικαιώματα   Οροι Χρήσης του κόμβου μας   Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Copyright © Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
logo with motto
λέξεις για αποδελτίωση : δικαστική, δικαστικές, Δικαστική, Δικαστικές, πραγματογνωμοσυνη, πραγματογνωμοσύνη, πραγματογνωμοσύνες, πραγματογνωμοσυνες, πραγματογνωμονες, πραγματογνώμονες, πραγματογνωμων, πραγματογνώμονας, πραγματογνωμονας, πραγματογνώμων, φωτιά, φωτια, κλοπή, κλοπη, τροχαίο, τροχαιο, τροχαία, τροχαια, ατύχημα, ατυχημα, εργατικο, εργατικο, μεταφορά, μεταφορές, ηλεκτρονική απάτη, ηλεκτρονικη απατη, πολιτικές ταραχές, πολιτικες ταραχες, πλημμύρα, πλημμυρα, πυρκαγιά, πυρκαγια, πυρκαιά, πυρκαια, αρχική εστία και αιτία, αρχικη εστια και αιτια, σύγκρουση, συγκρουση, καταστροφή, καταστροφη, καταστροφές, καταστροφες, οικονομικές μελέτες, Loan Auditing, δάνεια, χρηματοδοτήσεις, CHF, ελβετικό, φράγκο, υπερχρεωμένα, νοικοκυριά, άρθρο 99, πτωχευτικός κώδικας, πτωχευτικού κώδικα, οικονομικες μελετες, Loan Auditing, δανεια, χρηματοδοτησεις, CHF, ελβετικο, φραγκο, υπερχρεωμενα, νοικοκυρια, αρθρο 99, πτωχευτικος κωδικας, πτωχευτικου κωδικα, εκτίμηση αξίας, εμπορική, εκτιμηση αξιας, εμπορικη, κατασκευαστική, κατασκευαστικη, κτιριακά, κτιριακα, κτιριακών, κτιριακων, κτίρια, κτιρια, ζημία, ζημίες, ζημια, ζημιες, αποζημίωση, αποζημιωση, τεχνικός σύμβουλος, τεχνικος συμβουλος, ασφαλιστικές, ασφαλιστικες, ασφαλιστική, ασφαλιστικη