Logo and titles - Glavopoulos C.D. & Associates Inc: Professional Company of Loss Adjusters, Claim Assessors in Greece, Click here to go to our home page - (in Greek and English)

  |  ακολουθήστε μας :    

 
  Κεντρική σελίδα      Για εμάς arrow      Οι υπηρεσίες μας arrow      Χρήσιμα arrow      Επικοινωνιακά arrow      key e-services login      click to visit our pages in English in English  


 
 


Πανελλαδική κάλυψη : δείτε τις πόλεις στην Ελλάδα όπου άμεσα μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε.


flash update 22 Δεκ 2012, Νέα παροχή υπηρεσίας :  new services
click --> Αποτίμηση ζημίας από τραπεζικές συμβάσεις (πχ στεγαστικά σε ελβετικό φράγκο CHF), τεχνικές εκθέσεις καταχρηστικότητας για τραπεζικά προιόντα για αγωγές κατά ΤραπεζώνΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
(επιλέξτε ένα αρχικό γράμμα απο τον παρακάτω πίνακα)

ENGLISH-GREEK DICTIONARY OF INSURANCE AND FINANCIAL TERMS
(choose letter from the table below)

Greek to English Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
English to Greek A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
vocabulary quizzes : English-Greek-English words
Eurodicautom : a very good dictionary of all languages of the European Union


--- C ---
English Greek
calendar yearημερολογιακό έτος
call optionσυμβόλαιο με πριμ don't
callsαπαιτήσεις κατάθεσης
cancellationακύρωση
capacityανώτατο όριο αποδοχής κινδύνου
capitalκεφάλαιο
capital distributionδιανομή από κεφάλαιο
capital gains taxφόρος εισοδήματος
capital goodsεξοπλισμός
capital intensiveπροϊόν που βασίζεται σε κεφάλαιο
capital issueεκδοθέν κεφάλαιο
capital issueέκδοση κεφαλαίου
capital reductionμείωση κεφαλαίου
capital reservesαποθέματα κεφαλαίου
capital spendingεπενδύσεις
capitalisationκεφαλαιοποίηση
captiveθυγατρική, ''αιχμάλωτος''
cargoασφάλιση μεταφορών
cargoφορτίο
cargo branchκλάδος μεταφορών
cargo handlingχειρισμός φορτίου
carrierμεταφορέας
cashμετρητά
cash bonusχρηματικό πριμ
cash flowταμειακή ρευστότητα
cash paymentπληρωμή μετρητοίς
cash settlementρύθμιση τοις μετρητοίς
cash transactionπράξη μετρητοίς
cash valueαξία τοις μετρητοίς, αξία εξαγοράς
cash-in-safe insuranceασφάλιση περιεχομένου χρηματοκιβωτίου
cash-in-transit insuranceασφάλιση μεταφοράς χρημάτων
casualty branchκλάδος ατυχημάτων
catastrophe lossκαταστροφική ζημιά
catastrophe reserveαπόθεμα για καταστροφικούς κινδύνους
catastrophe riskκαταστροφικός κίνδυνος
causeαίτιο
cedeεκχωρώ
ceding companyεκχωρήτρια εταιρία
central bankκεντρική τράπεζα
certificateπιστοποιητικό
certificationπιστοποίηση
cessationαναστολή
cessionεκχώρηση
chairmanπρόεδρος
changeαλλαγή, μεταβολή
charterκαταστατικό
cheap φτηνά
cheap moneyφτηνό νόμισμα
checking accountλογαριασμός όψεως
CIF (cost, insurance, freight)κόστος, ασφάλιση και μεταφορά
civil commotionπολιτική ταραχή
claimαπαίτηση
claim paidπληρωθείσα ζημιά
claim reserveαπόθεμα ζημιάς
claim settlementδιακανονισμός ζημιάς
claims adjusterπραγματογνώμονας
claims departmentτμήμα αποζημιώσεων
claims expensesέξοδα διακανονισμού ζημιών
claims experienceεμπειρία από προηγούμενες ζημίες
claims recordμητρώο προηγουμένων ζημιών
class of constructionτάξη κατασκευής οικοδομής
class of insuranceκλάδος ασφάλισης
class of riskκατηγορία κινδύνου
classification of risksταξινόμηση κινδύνων
clauseρήτρα
clearing bankτράπεζα clearing
clientπελάτης
closing pricesτιμή κλεισίματος
COD (cash on delivery)παράδοση έναντι πληρωμής
codeκώδικας
co-insuranceσυνασφάλεια
co-insurerσυνασφαλιστής
collapseκατάρρευση
collateralεμπράγματη εγγύηση
collecting commissionπρομήθεια είσπραξης
collection chargesτέλη είσπραξης αποζημίωσης
collection costsέξοδα είσπραξης
collection of premiumsείσπραξη ασφαλίστρων
collisionσύγκρουση
combinedσυνδυασμένη
coming into forceέναρξη ισχύος
commercial bankεμπορική τράπεζα
commissionπρομήθεια
commitmentδέσμευση
commodityυλικά αγαθά
common marketκοινή αγορά
common stocks/sharesκοινές μετοχές
companyεταιρία
compensationαποζημίωση
competency (of court )αρμοδιότητα (δικαστηρίου)
competitionανταγωνισμός
componentμέρος
compound interestανατοκισμός
comprehensive insuranceμικτή ασφάλιση
compromiseσυμβιβασμός
compulsory insuranceυποχρεωτική ασφάλιση
computerηλεκτρονικός υπολογιστής
concealmentαπόκρυψη
concessionπαραχώρηση
concludeσυνάπτω συμφωνία
confiscationδήμευση
consequential lossεπακόλουθη ζημιά
considerationαντάλλαγμα
consolidated accountενοποιημένος λογαριασμός
consolsπάγια κονδύλια
construction materialυλικά κατασκευής
constructive total lossτεκμαρτή ολική απώλεια
consultantσύμβουλος
consumer καταναλωτής
consumer goodsκαταναλωτικά αγαθά
containerisationφόρτωση σε container
contangoξεχωριστή μεταφορά
contentsπεριεχόμενα
contingencyαπρόβλεπτο
contingency fund reserveαποθεματικό ασφαλείας, έκτακτο αποθεματικό
contingent liabilityβοηθητική ευθύνη
contractσύμβαση
contractσυμβόλαιο
contracting partyσυμβαλλόμενος
contractorεργολάβος
contractors all risk insuranceασφάλιση κατά παντός κινδύνου εργολάβων
contractual liabilityσυμβατική ευθύνη
contributionεισφορά
controlέλεγχος
control systemσύστημα ελέγχου
conversionμετατροπή
convertible currencyμετατρέψιμο νόμισμα
conveyanceμεταφορικό μέσο
conveyancingλειτουργίες σχετικά με μεταβιβάσεις ακινήτων
co-operative societyσυνεταιρισμός
co-ordinatorσυντονιστής
corporation taxφόρος στις εταιρίες
costκόστος
cost of livingκόστος ζωής
cost of living indexτιμάριθμος κόστους ζωής
counter balanceαντισταθμίζω, ισοζυγίζω
counter-selectionαντεπιλογή
couponμέρισμα
courtδικαστήριο
cover noteαποδοχή κάλυψης, ασφαλιστήριο, απόδειξη κάλυψης
coverageκάλυψη
creditπίστωση
credit balance squeezeπεριορισμός πίστωσης
credit insuranceασφάλιση πιστώσεων
creditorπιστωτής
critical path analysisανάλυση της κρίσιμης γραμμής
crop hail insuranceασφάλιση χαλάζης
cumulative preference shareπρονομιούχα μετοχή
currencyνόμισμα
current accountτρεχούμενος λογαριασμός, λογαριασμός όψεως
current assetsκυκλοφορούν ενεργητικό
current liabilitiesτρέχουσες υποχρεώσεις
current liabilityβραχυπρόθεσμο παθητικό
current value (present value)τρέχουσα αξία
current yieldτρέχουσα απόδοση
customs dutyτελωνιακός δασμός

ATTENTION : The present dictionary of insurance and financial terms contains more than 1500 terms and was compiled due to our love for our work as loss adjusters. Since we are not linguists or dictionary compilation professionals, we want to make clear that the present must not be considered complete and thus you should also refer to printed dictionaries as well. If at the present dictionary you see an error or a term that is missing, please notify us at once via our communication form or via e-mail.

   
 

μοιραστείτε το :


ΠΡΟΣΟΧΗ : Παρακαλούμε να έχετε πάντα υπ'όψη σας ότι η ερμηνεία του Νόμου και οι συσχετισμοί σχετικών Αρθρων του Νόμου και της Νομολογίας αποτελούν κατ' έξοχή γνωστικό αντικείμενο Νομικού Συμβούλου / Δικηγόρου.

Θα πρέπει επίσης να έχετε υπ'όψη σας ότι η συνεισφορά ενός εξειδικευμένου Πραγματογνώμονα / Τεχνικού Συμβούλου / Εκτιμητή, είναι πολλές φορές επιτακτική ανάγκη.

Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ
Σύμβουλοι Μηχανικοί, Πραγματογνώμονες, Εκτιμητές

Βασ.Ολγας 223 (δείτε χάρτη), 54646 Θεσσαλονίκη
τηλ : 2310-424363, fax : 2310-424372, κινητό τηλ. 24ωρης επείγουσας επαφής : 6944-781777
Επικοινωνία μαζί μας, εγγραφείτε στο newsletter της εταιρείας μας, e-mail :

Πνευματικά δικαιώματα   Οροι Χρήσης του κόμβου μας   Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Copyright © Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
logo with motto
λέξεις για αποδελτίωση : δικαστική, δικαστικές, Δικαστική, Δικαστικές, πραγματογνωμοσυνη, πραγματογνωμοσύνη, πραγματογνωμοσύνες, πραγματογνωμοσυνες, πραγματογνωμονες, πραγματογνώμονες, πραγματογνωμων, πραγματογνώμονας, πραγματογνωμονας, πραγματογνώμων, φωτιά, φωτια, κλοπή, κλοπη, τροχαίο, τροχαιο, τροχαία, τροχαια, ατύχημα, ατυχημα, εργατικο, εργατικο, μεταφορά, μεταφορές, ηλεκτρονική απάτη, ηλεκτρονικη απατη, πολιτικές ταραχές, πολιτικες ταραχες, πλημμύρα, πλημμυρα, πυρκαγιά, πυρκαγια, πυρκαιά, πυρκαια, αρχική εστία και αιτία, αρχικη εστια και αιτια, σύγκρουση, συγκρουση, καταστροφή, καταστροφη, καταστροφές, καταστροφες, οικονομικές μελέτες, Loan Auditing, δάνεια, χρηματοδοτήσεις, CHF, ελβετικό, φράγκο, υπερχρεωμένα, νοικοκυριά, άρθρο 99, πτωχευτικός κώδικας, πτωχευτικού κώδικα, οικονομικες μελετες, Loan Auditing, δανεια, χρηματοδοτησεις, CHF, ελβετικο, φραγκο, υπερχρεωμενα, νοικοκυρια, αρθρο 99, πτωχευτικος κωδικας, πτωχευτικου κωδικα, εκτίμηση αξίας, εμπορική, εκτιμηση αξιας, εμπορικη, κατασκευαστική, κατασκευαστικη, κτιριακά, κτιριακα, κτιριακών, κτιριακων, κτίρια, κτιρια, ζημία, ζημίες, ζημια, ζημιες, αποζημίωση, αποζημιωση, τεχνικός σύμβουλος, τεχνικος συμβουλος, ασφαλιστικές, ασφαλιστικες, ασφαλιστική, ασφαλιστικη