Logo and titles - Glavopoulos C.D. & Associates Inc: Professional Company of Loss Adjusters, Claim Assessors in Greece, Click here to go to our home page - (in Greek and English)

  |  ακολουθήστε μας :    

 
  Κεντρική σελίδα      Για εμάς arrow      Οι υπηρεσίες μας arrow      Χρήσιμα arrow      Επικοινωνιακά arrow      key e-services login      click to visit our pages in English in English  


 
 


Πανελλαδική κάλυψη : δείτε τις πόλεις στην Ελλάδα όπου άμεσα μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε.


flash update 22 Δεκ 2012, Νέα παροχή υπηρεσίας :  new services
click --> Αποτίμηση ζημίας από τραπεζικές συμβάσεις (πχ στεγαστικά σε ελβετικό φράγκο CHF), τεχνικές εκθέσεις καταχρηστικότητας για τραπεζικά προιόντα για αγωγές κατά ΤραπεζώνΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
(επιλέξτε ένα αρχικό γράμμα απο τον παρακάτω πίνακα)

ENGLISH-GREEK DICTIONARY OF INSURANCE AND FINANCIAL TERMS
(choose letter from the table below)

Greek to English Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
English to Greek A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
vocabulary quizzes : English-Greek-English words
Eurodicautom : a very good dictionary of all languages of the European Union


--- P ---
English Greek
package policyασφαλιστήριο πακέτο
packagingσυσκευασία
packingσυσκευασία
paid upκαταβεβλημένο
parίσος
parent companyμητρική εταιρία
parityισότητα
part time employeeυπάλληλος μερικής απασχόλησης
partial disabilityμερική ανικανότητα
partial lossμερική ζημιά
participation in profitsσυμμετοχή στα κέρδη
particular averageμερική αβαρία
particular chargesειδικές επιβαρύνσεις
partnershipεταιρία ατόμων
partnership companyετερόρρυθμη εταιρία
passengerεπιβάτης
passenger insuranceασφάλιση επιβατών
patentδίπλωμα ευρεσιτεχνίας
pay agreementσυμφωνία πληρωμής
payable in advanceπληρωτέο εκ των προτέρων
payable in arrearsπληρωτέο με καθυστέρηση
payeeαποδέκτης πληρωμής
paymentπληρωμή, εξόφληση
payment in advanceπροκαταβολή
payment on accountπληρωμή έναντι
pay-out ratioδείκτης πληρωμής
payrollμισθολογική κατάσταση
payroll taxφόρος στην κατηγορία μισθοδοσίας
penalty for bad loss experience (opposite to bonusεπασφάλιστρο λόγω ζημιάς
pending lossεκκρεμής ζημιά
pensionσύνταξη
percentageποσοστό
perilκίνδυνος
peril of the seaθαλάσσιος κίνδυνος
period of cancellationπροθεσμία καταγγελίας/ακύρωσης
period of indemnificationπερίοδος αποζημίωσης
period of insuranceασφαλιστική περίοδος
permanentμόνιμος
persistencyδιατηρησιμότητα
personal accident branchκλάδος προσωπικών ατυχημάτων
personal accident insuranceασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων
personal liability insuranceασφάλιση προσωπικής αστικής ευθύνης
personnelπροσωπικό
physical hazardκίνδυνος από φυσικά αίτια
piece rateενιαίο κόστος (του προϊόντος)
pilferageυπεξαίρεση
place of paymentτόπος πληρωμής
plaintiffενάγων
planningπρογραμματισμός
plate glass insuranceασφάλιση θραύσης κρυστάλλων
plate numberαριθμός κυκλοφορίας/αριθμός πινακίδας
pledgeενέχυρο, εγγυώμαι
policyασφαλιστήριο συμβόλαιο
policy feeδικαίωμα συμβολαίου
policy numberαριθμός ασφαλιστηρίου
policy periodασφαλιζόμενη περίοδος
policyholderασφαλισμένος
political riskπολιτικός κίνδυνος
poolκοινοπραξία
portfolioχαρτοφυλάκιο
power of attorneyπληρεξούσιο
pre-existing conditionπροϋπάρχουσα κατάσταση
preference shareπρονομιούχα μετοχή
preferential formsέντυπα προτιμήσεων
premiumποσοστό ασφαλίστρων
premium amountποσό ασφαλίστρων
premium discountέκπτωση ασφαλίστρων
premium docketλογαριασμός ασφαλίστρων
premium dueληξιπρόθεσμο ασφάλιστρο
premium earnedδεδουλευμένο ασφάλιστρο
premium incomeπαραγωγή ασφαλίστρων
premium paidπληρωθέν ασφάλιστρο
premium rateποσοστό ασφαλίστρου
premium receiptαπόδειξη ασφαλίστρων
premium refundεπιστροφή ασφαλίστρου
premium reserveαπόθεμα κινδύνων σε ισχύ
premium returnεπιστροφή ασφαλίστρων
premium statementλογαριασμός ασφαλίστρων
premiums writtenκαταγεγραμμένα ασφάλιστρα
preventionπρόληψη
previous illnessπροϋπάρχουσα πάθηση
previous insuranceπροϋπάρχουσα ασφάλιση
priceτιμή
price-earnings ratioσχέση τιμής/ κερδών
primary productπρωτογενές προϊόν
principalεργοδότης
prior chargeδαπάνες που έχουν προτεραιότητα
priorityπροτεραιότητα
private insuranceιδιωτική ασφάλιση
pro rataαναλογικά
probabilityπιθανότητα
probable maximum loss (PML)μέγιστη πιθανή ζημιά
proceedsαξία εκποίησης βλαβέντων πραγμάτων - έσοδα
process controlέλεγχος παραγωγής
producerπαραγωγός
producers' priceτιμή παραγωγής
productionπαραγωγή
productionπαραγωγή ασφαλίστρων
production coefficientσυντελεστής παραγωγικότητας
productivityπαραγωγικότητα
products liabilityευθύνη προϊόντων
professionεπάγγελμα
professional liability insuranceασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης
profit κέρδος
profit and loss accountαποτελέσματα χρήσης
profit carried forwardκέρδος (σε μεταφορά στην επόμενη χρήση)
profit marginόριο κέρδους
profit sharingσυμμετοχή στα κέρδη
profitabilityαπόδοση κερδών
proforma invoiceπροτιμολόγιο
prohibited riskαπαγορευμένος κίνδυνος
projectέργο, σύμβαση έργου
promotionπροώθηση
proofτεκμήριο, απόδειξη
proof of lossαπόδειξη απαίτησης ζημίας
property branchκλάδος πυρός
property damageυλική ζημιά
proportionalαναλογικό
proportional allotmentαναλογική κατανομή
proposalαίτηση
proposal formέντυπο αίτησης, πρόταση ασφάλισης
prospectυποψήφιος πελάτης
prospective clientυποψήφιος πελάτης
prospectusκατάλογος προϊόντων
protectionπροστασία
protestδιαμαρτυρία
provision for outstanding claimsαπόθεμα εκκρεμών ζημιών
provisional allotment letterπροσωρινή επιστολή κατανομής
proximate causeγενεσιουργός αιτία
proxyπληρεξούσιο
proxy (person)αντίκλητος
public corporationεταιρία δημοσίου κεφαλαίου
public liabilityαστική ευθύνη
public ownershipιδιοκτησία του κράτους
punterκερδοσκόπος
purchase taxφόρος αγορών
purchase valueαξία πρόσκτησης/αγοράς

ATTENTION : The present dictionary of insurance and financial terms contains more than 1500 terms and was compiled due to our love for our work as loss adjusters. Since we are not linguists or dictionary compilation professionals, we want to make clear that the present must not be considered complete and thus you should also refer to printed dictionaries as well. If at the present dictionary you see an error or a term that is missing, please notify us at once via our communication form or via e-mail.

   
 

μοιραστείτε το :


ΠΡΟΣΟΧΗ : Παρακαλούμε να έχετε πάντα υπ'όψη σας ότι η ερμηνεία του Νόμου και οι συσχετισμοί σχετικών Αρθρων του Νόμου και της Νομολογίας αποτελούν κατ' έξοχή γνωστικό αντικείμενο Νομικού Συμβούλου / Δικηγόρου.

Θα πρέπει επίσης να έχετε υπ'όψη σας ότι η συνεισφορά ενός εξειδικευμένου Πραγματογνώμονα / Τεχνικού Συμβούλου / Εκτιμητή, είναι πολλές φορές επιτακτική ανάγκη.

Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ
Σύμβουλοι Μηχανικοί, Πραγματογνώμονες, Εκτιμητές

Βασ.Ολγας 223 (δείτε χάρτη), 54646 Θεσσαλονίκη
τηλ : 2310-424363, fax : 2310-424372, κινητό τηλ. 24ωρης επείγουσας επαφής : 6944-781777
Επικοινωνία μαζί μας, εγγραφείτε στο newsletter της εταιρείας μας, e-mail :

Πνευματικά δικαιώματα   Οροι Χρήσης του κόμβου μας   Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Copyright © Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
logo with motto
λέξεις για αποδελτίωση : δικαστική, δικαστικές, Δικαστική, Δικαστικές, πραγματογνωμοσυνη, πραγματογνωμοσύνη, πραγματογνωμοσύνες, πραγματογνωμοσυνες, πραγματογνωμονες, πραγματογνώμονες, πραγματογνωμων, πραγματογνώμονας, πραγματογνωμονας, πραγματογνώμων, φωτιά, φωτια, κλοπή, κλοπη, τροχαίο, τροχαιο, τροχαία, τροχαια, ατύχημα, ατυχημα, εργατικο, εργατικο, μεταφορά, μεταφορές, ηλεκτρονική απάτη, ηλεκτρονικη απατη, πολιτικές ταραχές, πολιτικες ταραχες, πλημμύρα, πλημμυρα, πυρκαγιά, πυρκαγια, πυρκαιά, πυρκαια, αρχική εστία και αιτία, αρχικη εστια και αιτια, σύγκρουση, συγκρουση, καταστροφή, καταστροφη, καταστροφές, καταστροφες, οικονομικές μελέτες, Loan Auditing, δάνεια, χρηματοδοτήσεις, CHF, ελβετικό, φράγκο, υπερχρεωμένα, νοικοκυριά, άρθρο 99, πτωχευτικός κώδικας, πτωχευτικού κώδικα, οικονομικες μελετες, Loan Auditing, δανεια, χρηματοδοτησεις, CHF, ελβετικο, φραγκο, υπερχρεωμενα, νοικοκυρια, αρθρο 99, πτωχευτικος κωδικας, πτωχευτικου κωδικα, εκτίμηση αξίας, εμπορική, εκτιμηση αξιας, εμπορικη, κατασκευαστική, κατασκευαστικη, κτιριακά, κτιριακα, κτιριακών, κτιριακων, κτίρια, κτιρια, ζημία, ζημίες, ζημια, ζημιες, αποζημίωση, αποζημιωση, τεχνικός σύμβουλος, τεχνικος συμβουλος, ασφαλιστικές, ασφαλιστικες, ασφαλιστική, ασφαλιστικη