Χώρος 4 : Κτίρια εκπαίδευσης

Χώρος Πλήθος Ποσοστό
Κτίρια Ανώτατης, Ανώτερης κλπ 106 84.1%
Νηπιαγωγεία 6 4.8%
Παιδικοί σταθμοί 2 1.6%
Φροντιστήρια 12 9.5%
ΣΥΝΟΛΟ συμβάντων 1995 126 100%

(δείτε την συγκεντρωτική αναλυτική κατάσταση συμβάντων ταξινομημένη κατα πλήθος)


back to our main page