Χώρος 5 : Κτίρια Υγείας και Πρόνοιας

Χώρος Πλήθος Ποσοστό
Αγροτικά Ιατρεία 1 2.7%
Βρεφοκομεία και Βρεφ.Σταθμοί 3 8.1%
Γηροκομεία 2 5.4%
Ιδρύματα ανιάτων ατόμων 2 5.4%
Ιδρύματα απροσαρμόστρων ατόμων 1 2.7%
Κλινικές 5 13.5%
Νοσοκομεία 13 35.1%
Οικοτροφεία παιδιών 1 2.7%
Υγειονομικοί σταθμοί 0 .0%
Ψυχιατρεία 2 5.4%
Ιατρεία 7 18.9%
ΣΥΝΟΛΟ συμβάντων 1995 37 100%

(δείτε την συγκεντρωτική αναλυτική κατάσταση συμβάντων ταξινομημένη κατα πλήθος)


back to our main page