Χώρος 10 : Χώροι αποθήκευσης

Χώρος Πλήθος Ποσοστό
Αποθήκες Αγροτικές 436 57.7%
Αποθήκες Γενικές 199 26.4%
Αποθήκες Καταστημάτων 46 6.1%
Αποθήκες Μουσείων 0 .0%
Αποθήκες Στρατιωτικές 6 .8%
Βουστάσια 8 1.1%
Λιμενικά Υπόστεγα 0 .0%
Ορνιθοτροφεία 10 1.3%
Στάβλοι 45 6.0%
Χοιροτροφεία 5 .7%
ΣΥΝΟΛΟ συμβάντων 1995 755 100%

(δείτε την συγκεντρωτική αναλυτική κατάσταση συμβάντων ταξινομημένη κατα πλήθος)


back to our main page