Χώρος 12 : Κτίρια λοιπών χρήσεων

Χώρος Πλήθος Ποσοστό
Τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις 2 25.0%
Δημοτικές τουαλέτες 0 .0%
Αντλιοστάσια 6 75.0%
ΣΥΝΟΛΟ συμβάντων 1995 8 100%

(δείτε την συγκεντρωτική αναλυτική κατάσταση συμβάντων ταξινομημένη κατα πλήθος)


back to our main page